Statut

   §3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, a także udział w wymienionych przedsięwzięciach organizowanych przez inne Stowarzyszenia czy Kluby.
 2. Organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, wystaw, oraz innych imprez charakterze sportowym i edukacyjnym.
 3. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
 4. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach administracyjnych, prawnych, finansowych, związanych z realizacją celów statutowych.
 5. Opiniowanie projektów dotyczących działalności sportowej w szerokim zakresie.
 6. Wspieranie inicjatyw sportowych, edukacyjnych zgodnie z celami statutowymi.
 7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe.
 8. Realizowanie zamówień publicznych na rzecz ogółu społeczności, bądź poszczególnych grup społecznych.
 9. Inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia i jego działalności.

Komentowanie jest wyłączone