Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PŁYWACKIEGO MASTERS OLSZTYN

 

 1. Postanowienia ogólne.
  §1
 1. Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto OLSZTYN.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może współpracować oraz być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 7. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz znaku graficznego Stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, a jego działalność oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Komentowanie jest wyłączone.