Statut

      §26
  1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentowanie jest wyłączone