Statut

      §25
  1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

  1. Postanowienia końcowe.

Komentowanie jest wyłączone