Statut

      §17
  1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz dwóch członków.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego członka zarządu..
  4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.
  5. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Komentowanie jest wyłączone