Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Co to są dane osobowe?

Informacje, dane, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy też adres zamieszkania Stowarzyszenie zbierało i zbiera w związku ze swoją działalnością na potrzebę realizacji swoich zadań statutowych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim w Stowarzyszeniu można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn, ul. Stalowa 4 w Olsztynie.

W Stowarzyszeniu jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn, ul. Stalowa 4, 10-410 Olsztyn.
 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: olsztyn@masters.gmail.com
 • kontakt telefoniczny: + 48 662 321 846
 1. W jakim celu Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe:

 • Członków Stowarzyszenia w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, aktualizacji wpisów do właściwych rejestrów, a także do bieżącej komunikacji.
 • Osób współpracujących na zasadach stałych, jednorazowych lub doraźnych (m.in. organizacja wydarzeń) w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.
 •  Zawodników czyli osób startujących w zawodach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie, w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, klubu, miejsca zamieszkania, PESEL, adresu email, nr telefonu w celach informacyjnych dotyczących startu w zawodach, treningach oraz przy składaniu oświadczeń o stanie zdrowia.
 • Osób współpracujących ze Stowarzyszeniem (sędziowie) i świadczących na jego rzecz usług, na podstawie i w zakresie obowiązującej umowy, bądź czynności świadczących na jej rzecz.
 • Wolontariuszy, po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich opiekunów prawnych, w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, miejsca zamieszkania, miejsca odbywania nauki, w celach informowania o wydarzeniach, w których Stowarzyszenie korzysta z pracy wolontariuszy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – dane są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – jako Stowarzyszenie podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym np. z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie itp.
 • w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (oświadczenia), Stowarzyszenie jest uprawniona do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:
 • aktualizacja wpisu w Ewidencji Klubów Sportowych w Olsztynie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
 1. Komu Stowarzyszenie może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia w celu wykonania ciążącego na niej obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: członkowie organów Stowarzyszenia, upoważnieni zleceniobiorcy lub inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Stowarzyszenia, ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem wyłącznie zgodnie z poleceniami Stowarzyszenia oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 1. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie„). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Stowarzyszenie do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych,. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Stowarzyszenia, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 1. Jak długo Stowarzyszenie będzie przetwarzała (przechowywała) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze Stowarzyszeniem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Stowarzyszenie,
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi? 

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Stowarzyszenia Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Gromadzone przez Stowarzyszenie dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa – (zawodnicy, osoby działające na rzecz Stowarzyszenia (m.in. sędziowie), wolontariusze)

Stowarzyszenie przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. od:

 • podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, np. podmioty organizujące wydarzenia sportowe, w których biorą Państwo udział.
 • klubów i innych Stowarzyszeń, którym powierzyli Państwo swoje dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w statucie Stowarzyszenia.

Komentowanie jest wyłączone.