Statut

      §8

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

2) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) korzystania na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia z basenu i innych obiektów, urządzeń i sprzętu będących własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia,

4) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) zgłaszania propozycji projektów realizujących cele statutowe,

6) noszenia odznaki i stroju sportowego w ustalonych barwach Stowarzyszenia,

7) korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Komentowanie jest wyłączone