Statut

   §7
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia, która:
 • złoży deklarację członkowską,
 • spełnia warunki ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 • zobowiązuje się płacić składki członkowskie.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną uzgodnioną z Stowarzyszeniem, służącą realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

Komentowanie jest wyłączone