Statut

      §22

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

  • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

Komentowanie jest wyłączone