Statut

 1. Cele i zadania Stowarzyszenia.
   §2

 

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

 1. Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 2. Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym.
 3. Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych.
 4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym szczególnie w pływaniu, w tym dla osób niepełnosprawnych
 5. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich.
 6. Edukacja sportowa.
 7. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rozwoju kreatywności i umacniania kompetencji społecznych.
 8. Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności aktywności fizycznej w tym rywalizacji sportowej.
 9. Wymiana informacji i doświadczeń oraz wspólna realizacja programów z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania na terenie kraju i za granicą.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązywanie współpracy i kontaktów między nimi.

Komentowanie jest wyłączone