Statut

      §21
  1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :
  • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
  1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.

Komentowanie jest wyłączone