Statut

      §18

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich, wszystkich innych świadczeń na rzecz     Stowarzyszenia, oraz terminu ich płatności,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9) przyjmowanie i skreślanie członków,

10) wykonywanie zamówień publicznych,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i zwalniania pracowników.

Komentowanie jest wyłączone