Statut

      §16
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie regulaminu Zarządu,

7) uchwalanie budżetu,

8) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

  1. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie- bez względu na liczbę obecnych jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Komentowanie jest wyłączone