Statut

 1. Struktura organizacyjna.
   §14
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez 2 kadencje.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Komentowanie jest wyłączone