Statut

      §12

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Do czasu jej podjęcia członkostwo ulega zawieszeniu.

      §13

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swych obowiązków, osiągnięcia oraz udział w działalności sportowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Stowarzyszenia.

Komentowanie jest wyłączone