Statut

      §11

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

  1. a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. b) z powodu nieuczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
  3. c) na pisemny wniosek 2/3 liczby członków Stowarzyszenia z powodów, o których mowa w punktach a, b,
  4. d) braku wniesienia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy do 31 grudnia danego roku (składka powinna być opłacana miesięcznie),
  5. e) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  6. f) z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Komentowanie jest wyłączone